หากคุณต้องการแสดงผลของวันที่ผ่านมา คลิ๊กที่นี้

 

แบบรายงานความพร้อมศูนย์ประสานระบบส่งต่อเครือข่ายบริการที่ 12 ประจำวันที่ 23-11-2017

No.
โรงพยาบาล
เวลา
แพทย์
เด็ก
ผู้ใหญ่
Incubator
เตียง
ผู้รายงาน
1
ปัตตานี
14.38
ครบ
เด็กเล็ก2 เด็กโตเต็ม
8
4
เด็กเต็มผู้ใหญ่2
เรณู
2
สงขลา
14.49
ครบ
เด็กเล็ก 3 , เด็กโต 4
4
ว่าง 3
ว่าง 1
ญารินดา
3
ยะลา
14.57
ครบทุกแผนก
1
12
1
MICUว่าง6 PICU เต็ม ICU ว่าง1โควต้า Sx ICUT ว่าง2
มาหามะยากี
4
ตรัง
15.30
ครบ
PICU - NICU -
12
5
ICU.M - ICU.S -
วลัยลักษณ์
5
นราธิวาสราชนครินทร์
15.30
ครบ
เด็กเล็ก 1
3
เต็ม
เต็ม
กฤษณี
6
หาดใหญ่
15.45
ครบ
เต็ม
เหลือ7
เต็ม
ICUM เต็ม ,ICUN เต็ม PICU ว่าง 4 ,NICU เต็ม ,CCU ว่าง 1 ICUSX เต็ม