Clinic Information System

  

     
 
แสดงความคิดเห็น / ร้องเรียน / ร้องทุกข์
   
เรื่อง :
ข้อความ :
ลงชื่อ :
เบอร์โทร :
E-mail :

พิมพ์อักขระ ตามที่คุณเห็นในภาพ
 
DateTime : 26-06-2017 , 07:17:11 IP Address : 54.144.6.40
 
   
     
   

 

     
 


การแสดงความคิดเห็น / ร้องเรียน / ร้องทุกข์
วันที่/เวลา เรื่อง การแก้ไข
14-06-2017 13:26:55 ขอเว็บไซด์ที่เช็คว่ามีเช็คออกหรือไม่ค่ะ
24-04-2017 15:41:36 นัดตรวจในเวลาราชการออนไลน์
21-04-2017 01:20:55 การให้บริการที่แตกต่าง
11-04-2017 11:10:59 ร้องเรียนการให้บริการของโรงพยาบาลหาดใหญ่
10-04-2017 00:56:08 พาหะนำโรค
25-03-2017 18:21:13 ข้อมูลส่วนตัวปรากฎในเว็บสาธารณะ
16-03-2017 07:51:40 การปฏิบัติงานของพยาบาลในห้อง ICU
15-03-2017 09:19:56 เวลาเยี่ยมผู้ป่วยในหอผู้ป่วยต่างๆ
 
     
     
     
     
     
 
Open Page : 000359 || Today : 000001 || Total : 000169 (Counter Start 01-05-2017)